ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ 0

Περιοδικό Ψυχιατρική

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Τριμηνιαία έκδοση
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Διονυσίου Αιγινήτου 17, 3oς όροφος, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210-77 58 410, Fax: 210-77 58 405
Εκδότης:
Βασίλης Κονταξάκης
E-mail: editor@psych.gr
Ιδιοκτήτης:
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Παπαδιαμαντοπούλου 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210-72 14 148
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επίτιμος πρόεδρος:
Γ.Ν. Χριστοδούλου
Πρόεδρος:
Β. Κονταξάκης
Αναπληρωτής προέδρου:
Ι. Παπακώστας
Μέλη:
Ι. Ζέρβας, Μ. Μαργαρίτη, Δ. Πλουμπίδης
Γραμματεία ΕΨΕ:
Ελένη Γκρέτσα
Τηλ.: 210-72 14 148, Fax: 210-72 42 032
E-mail: psych@psych.gr, Ιστοσελίδα: www.psych.gr

PSYCHIATRIKI
Quarterly journal published
by the Hellenic Psychiatric Association
17 Dionisiou Eginitou str., 3rd floor, 115 28 Athens
Tel.: +30-210-77 58 410, Fax: +30-210-77 58 405
Publisher:
Vassilis Kontaxakis
E-mail: editor@psych.gr
Owner:
Hellenic Psychiatric Association
11, Papadiamantopoulou str., 115 28 Athens
Tel.: +30-210-72 14 148
EDITORIAL BOARD
Emeritus editor:
G.N. Christodoulou
Editor:
V. Kontaxakis
Associate editor:
J. Papakostas
Members:
Ι. Zervas, M. Margariti, D. Ploumpidis
Secretariat:
Helen Gretsa
Tel.: +30-210-72 14 148, Fax: +30-210-72 42 032
E-mail: psych@psych.gr, Web-site: www.psych.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Ν. Τζαβάρας
Αντιπρόεδρος: Ι. Γκιουζέπας
Γεν. Γραμματέας: Δ. Αναγνωστόπουλος
Ταμίας: Ε. Σιούτη
Μέλη: Κ. Κόλλιας
Ν. Μιχοπούλου
Β. Τσιπάς
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μέλη: Β. Αλεβίζος
Γ. Γιαννιός
Ν. Ζαχαριάδης
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μέλη: Χ. Βαρουχάκης
Α. Παράσχος
Ι. Χατζηαντωνίου

ASSOCIATION
EXECUTIVE COUNCIL
Chairman: Ν. Tzavaras
Vice-Chairman: J. Giouzepas
Secretary General: D. Anagnostopoulos
Treasurer: I. Siouti
Members: Κ. Κollias
N. Michopoulou
V. Tsipas
DISCIPLINARY COUNCIL
Members: B. Alevizos
G. Giannios
N. Zachariadis
FINANCIAL CONTROL COMMITTΕE
Members: Ch. Varouhakis
A. Paraschos
J. Chatziantoniou

Πληροφορίες Περιοδικού Ψυχιατρικής

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ είναι το επίσημο όργανο της Ελληνικής Ψυχια τρικής Εταιρείας.εκδίδεται τέσσερις φορές το χρόνο και έχει τον ίδιο σκοπό με την Εταιρεία, δηλαδή την προαγωγή της Ψυχιατρικής Επιστήμης. Οι προδιαγραφές του περιοδικού ταυ τίζονται με τις οδηγίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίο&upsilon Εκδοτών. Για την αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών βλ.»Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical

Journals» (www.CouncilScienceEditors.gr). Άλλες πηγές: Br Med J 1991, 302:338–341/Can Med Assoc J 1995, 152:1459–1465.

Το περιοδικό «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» δέχεται προς δημοσίευση εργασίες που αφορούν πρωτότυπο υλικό που δεν έχει δημοσιευθεί προηγουμένως (εκτός σε μορφή περίληψης) ή δεν έχει υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού.

Κατά την υποβολή της εργασίας όλοι οι συγγραφείς πρέπει να υπογράψουν στο τυποποιημένο έντυπο υποβολής (που βρίσκεται συνημμένο σε κάθε τεύχος του περιοδικού) ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο και αποδέχονται την υποβαλλόμενη προς δημοσίευση εργασία και μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαιώματα στο περιοδικό «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ». Οι συγγραφείς ακόμη, δηλώνουν ότι: (α) δεν υπήρξε οικονομική υποστήριξη από διάφορες πηγές (εάν υπήρξε πρέπει να δηλωθεί), (β) δεν υπήρξαν αντικρουόμε να συμφέροντα σχετικά με το υλικό της έρευνας που υπεβλήθη προς δημοσίευση, (γ) το πρωτόκολλο της έρευνας εγκρίθηκ&epsilon από την Επιτροπή Βιοηθικής του Νοσοκομείου ή του Ιδρύματος όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης του Ελσίνκι (1995) όπως αναθεωρήθηκαν στο Εδιμβούργο (2000) και (δ) ότι όλοι οι ασθενείς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους πριν συμπεριληφθούν στην έρευνα αφού προη γουμένως ενημερώθηκαν για την ερευνητική διαδικασία.

Τα κριτήρια αποδοχής των εργασιών περιλαμβάνουν την ποιότητα και την πρωτοτυπία της έρευνας όπως επίσης τη σημαντικότητα και χρησιμότητα των δεδομένων στους αναγνώστες του περιοδικού.

Όλες οι εργασίες υπόκεινται σε μια αρχική εκτίμηση από τον Εκδότη ή μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα και η ποιότητά τους. Εάν η εργασία κριθεί καταρχήν κατάλληλη για δημοσίευση στο περιοδικό, εκτιμάται από δύο ανεξάρτητους κριτές, ειδικούς στο αντι κείμενο της έρευνας. Οι κριτές δεν γνωρίζουν τους συγγραφείς της εργασίας και παραμένουν ανώνυμοι για τους συγγραφείς.

Τα σχόλια των κριτών μαζί με τις υποδείξεις και διορθώσεις τους αποστέλλονται στους συγγραφείς. Οι συγγραφείς ενημε ρώνονται εγγράφως για την τελική απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού όταν η διαδικασία αξιολόγησης ολο κληρωθεί. Τα ονόματα των κριτών του προηγούμενου έτους εμ φανίζονται στο πρώτο τεύχος του επομένου έτους. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει φραστικές διορθώσεις στα κείμενα προκειμένου να μειώσει ασάφειες και επαναλήψεις και να βελτιώσει τη δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους συγγραφείς και τους αναγνώστες του περιοδικού.

ΕΙΔΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Άρθρα Σύνταξης: Σύντομα άρθρα (μέχρι 500 λέξεις και 5 βι βλιογραφικές αναφορές) που αναφέρονται σε επίκαιρα θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Γράφονται από τη Συντακτική Επιτροπή ή

μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επι τροπής.

2. Ανασκοπήσεις: Ενημερωτικά άρθρα που αφορούν σε κρι τική ανάλυση ψυχιατρικών θεμάτων ή θεμάτων συγγενών προς την Ψυχιατρική Επιστήμη. Οι ανασκοπήσεις γράφονται από έναν ή δύο συγγραφείς. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.500 λέξεις (25 δακτυλογραφημένες σελίδες,

διπλό διάστημα γραφομηχανής).

3. Ερευνητικές εργασίες: Προοπτικές ή αναδρομικές εργασίες που βασίζονται σε ερευνητικό πρωτόκολλο. Πρέπει οπωσδή ποτε να έχει γίνει στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμά των. Οι ερευνητικές εργασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.000 λέξεις (10 δακτυλογραφημένες σελίδες, διπλό διάστη μα γραφομηχανής).

4. Σύντομα άρθρα: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ερευνητι κές εργασίες που μπορούν να καταχωρηθούν σε περιορισμέ νο χώρο. Η έκταση των άρθρων αυτών δεν πρέπει να υπερ βαίνει τις 1.500 λέξεις (5 δακτυλογραφημένες σελίδες, διπλό

διάστημα γραφομηχανής).

5. Ειδικά άρθρα: Γράφονται μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής και αναφέρονται σε θέματα, με τα οποία έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί ο συγγραφέας (π.χ. θεραπεία συμπεριφοράς, παθολογική ζηλοτυπία, ψυχοθεραπεία με ταιχμιακών καταστάσεων).

6. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Η κατηγορία αυτή περιλαμ βάνει ενδιαφέρουσες αναφορές περιπτώσεων και περιγρα φές περιπτώσεων όπου εφαρμόσθηκαν νέες διαγνωστικές ή/και θεραπευτικές μέθοδοι (μέχρι 1500 λέξεις).

7. Γενικά άρθρα: Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ δέχεται και άρθρα που εκφρά ζουν θεωρητικές απόψεις στο χώρο της Ψυχιατρικής, γνώμες για τα συστήματα παροχής ψυχιατρικής περίθαλψης, από ψεις για τους χώρους επαλληλίας μεταξύ Ψυχιατρικής και άλλων επιστημών και άλλα άρθρα ανάλογου περιεχομένου.

Τα άρθρα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις (περίπου 7 δακτυλογραφημένες σελίδες). Η Συντακτική

Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη συντόμευση των άρθρων αυτών προκειμένου να δημοσιευθούν ως ≪Επιστολές προς τη Σύνταξη».

8. Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιλαμβάνουν σχόλια και κρίσεις πάνω σε ήδη δημοσιευμένες εργασίες, παρατηρήσεις σε επίκαιρα ψυχιατρικά θέματα, πρόδρομα ερευνητικά απο τελέσματα, κ.λπ. Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις.

9. Βιβλιοκριτική: Η παρουσίαση και κριτική βιβλίων γίνεται μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής.

10. Άρθρα στην αγγλική γλώσσα: Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ θα κυκλοφο ρεί στην ελληνική γλώσσα. Ένα ή δύο τεύχη ετησίως θα κυκλοφορούν εξ ολοκλήρου στην Αγγλική (με εκτεταμένη ελληνική περίληψη, 400–500 λέξεις). Στα τεύχη αυτά θα δημο σιεύονται εργασίες ξένων συναδέλφων αλλά και Ελλήνων. Οι εργασίες ελλήνων συναδέλφων μπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Όσες εργασίες προκρί νονται για δημοσίευση και έχουν υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα θα μεταφράζονται μετά από συνεργασία του περιο δικού με τους συγγραφείς.

PDF: Οδηγίες για συγγραφείς

PSYCHIATRIKI is the official journal of the Hellenic Psychiatric Association. It is published quarterly and has the same scope as the Hellenic Psychiatric Association, namely the advancement of Psychiatry. The journal follows the standards approved by the International Council of Scientific Publishers. For a detailed description of the specifications sec «Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals» (www.CouncilScienceEditors.gr). Other sources: Br Med J 1991, 302:338–341/Can Med Assoc J 1995, 152:1459– 1465.
The journal «PSYCHIATRIKI» accepts manuscripts for consideration with the understanding that they represent original material not previously published (except in abstract form) or submitted for publication elsewhere. All authors of a paper submitted must sign the submission form (found in all issues of the journal) and declare that they agree with the text of the paper, the publication in the journal and the transfer of the copyright to the publishers. The authors also declare that: (a) there was no source of financial support (if any should be stated), (b) there were no conflicting interests concerning the material submitted, (c) the protocol of the research project has been approved by the Ethics Committee of the Hospital or the Institution within the work was undertaken according to the ethical standards laid down in the Declaration of Helsinki (1995) as revised in Edinburg (2000) and (d) that the patients gave their informed consent prior to their inclusion in the study. The acceptance criteria for all papers are the quality and originality of the research and its significance to the journal readership. All papers submitted are first screened by the Editor or members of the Editorial Board for suitability and quality. If suitable, papers are then reviewed by two reviewers expert in the field. Reviewers are blinded as to the contributors of each paper. The reviewers remain anonymous for contributors. The comments of the reviewers along with proposed revisions or corrections are sent to the authors. The authors are informed of the final decision of the Editorial Board after the procedure of review is over. The names of the reviewers for the past year appear in a list in the first issue of the next year. The Editorial Board reserve the right to modify typescripts to eliminate ambiguity and repetition and improve communication between authors and readers.

TYPES OF ARTICLES
1. Editorials: Short articles (up to 500 words and 5 references) covering topics of particular importance, written by members of the Editorial Board and by invited authors.
2. Review articles: Should be written by one or two authors. They should not exceed 7,500 words.
3. Research papers: These articles must be based on a research protocol. Statistical evaluation of the findings is essential. They should not exceed 3,000 words.
4. Brief communications: This section includes research reports which can be accommodated in a small space. They should not exceed 1,500 words.
5. Special articles: Invited articles concerning topics of special interest.
6. Case reports: This section includes interesting case reports and descriptions of cases where new diagnostic or/ and therapeutic methods have been applied (up to 1500 words).
7. General articles: These articles may reflect opinions on the theory and practice of Psychiatry, on the systems of provision of psychiatric services, on matters concerning the borderland between Psychiatry and other specialties or disciplines, etc. They should not exceed 2,000 words. The Editorial Board may suggest shortening of these articles in order to be included in the ≪Letters to the Editor≫ section.
8. Letters to the editor: Brief letters (maximum 400 words) will be considered for publication. These may include comments or criticisms of articles published in PSYCHIATRIKI, comments on current psychiatric topics of importance, preliminary research reports.
9. Book review: Presentation and critical review of selected books is carried out by the editorial board or by persons invited by it.
10. Issues in English: The issues of PSYCHIATRIKI will be published in Greek. Once or twice a year the issues will be published in English (with extensive abstract in Greek, 400–500 words). In this issue, papers by foreign and Greek writers will be published. Papers by Greek writers could be submitted in Greek or in English. Papers submitted in Greek that have been chosen to publication in English will be translated with the cooperation of the Editorial Board and the writers.

PDF: Instructions to Contributors

Τόμοι Περιοδικού Ψυχιατρικής